Obchodní podmínky

Pečlivě si přečtěte tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“), které se vztahují a upravují vzájemná práva a povinnosti při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu dostupného na internetové adrese www.lodestarcoffee.cz (dále jen „e-shop“) provozované společností Kiss cz, spol.sr.o. se sídlem Kladno, Slovenská 670, PSČ 272 01, IČ 25141872, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53124 (dále jen „prodávající“), a kupujícím (dále jen „kupující“), konečný spotřebitel. OP se stávají neoddělitelnou součástí každého obchodního případu, kupní smlouvy realizované prostřednictvím e-shopu. Vstupem na e-shop souhlasíte s OP. Pokud nesouhlasíte se všemi nebo některými z OP, nepoužívejte e-shop. OP mohou být změněny kdykoli, kdy prodávající uzná za vhodné, bez předchozího písemného upozornění. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetové stránce e-shopu. Kupující před zasláním objednávky vždy vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním OP.

I. Uzavření kupní smlouvy

1.1. Prodávající v e-shopu prezentuje zboží, které kupující může nakupovat. Prezentaci zboží v eshopu nelze považovat za nabídku k uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky zboží dává kupující prodávajícímu nabídku k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení kupujícího, které zboží může být dodáno, jak je blíže specifikováno v čl. 2.4. OP.

II. Objednávky zboží a potvrzení

2.1. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje obsažené v objednávce.

2.2. Odesláním objednávky zboží je kupující vázán svou nabídkou k uzavření kupní smlouvy až do jejího uzavření nebo do zrušení objednávky, které je učiněno v souladu s těmito OP.

2.3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí.

2.4. Prodávající potvrdí kupujícímu vytvoření objednávky automatickým e-mailem číslo 1. V dalším e-mailu číslo2. potvrdí prodávající kupujícímu, které zboží má prodávající aktuálně k dispozici a může být dodáno. Až e-mail č. 2 s potvrzením zboží, které prodávající může dodat, je akceptací nabídky kupujícího k uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

2.5. Prodávající negarantuje dostupnost zboží prezentovaného v e-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku kupujícího zcela či částečně odmítnout a zboží nedodat, a to i pro případ chybně uvedené ceny zboží prezentovaného v e-shopu nebo v případě náhlé výrazné změny nákupní ceny zboží. Kupující bude o odmítnutí části nebo celé objednávky informován e-mailem či telefonicky a může mu být nabídnuto náhradní zboží.

2.6. Prodávající je dále oprávněn stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží či objednané nadměrné množství zboží nedodat, případně objednané množství omezit na základě vlastní úvahy. Kupující bude o odmítnutí části nebo celé objednávky informován e-mailem či telefonicky.

2.7. Kupující je oprávněn svou objednávku kdykoliv zrušit až do potvrzení prodávajícího o tom, které zboží může prodávající dodat.

2.8. Prodávající doporučuje kupujícímu objednávky realizovat pomocí registrovaného účtu. Kupující má odpovědnost za zachování a omezení přístupu na e-shop třetím osobám. Kupující souhlasí s tím, že je odpověden za všechny nákupy a činnosti, které jsou spojeny s registrovaným účtem a to i v případě, pokud se jedná o neregistrovaný účet (tzv. jednorázový nákup).

III. Cena za zboží a platební podmínky

3.1. Ceny zboží uvedené na e-shopu jsou s DPH. Při nákupu se uplatní ceny zboží platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícímu.

3.2. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy a dobírky. Cena dopravy a dobírky je stanovena podle zvolené varianty kupujícího, která bude uvedena v položce a celkové ceně objednaného zboží v objednávce e-mail č.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu spolu s cenou zboží i cenu režijních nákladů, tedy dopravu a dobírku podle stanovené ceny.

3.3. Kupující se zavazuje uhradit cenu zboží i cenu režijních nákladů podle vybraných podmínek při objednávce zboží na e-shopu.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo možnosti změn aktuálních cen zboží a režijních nákladů uvedených na e-shopu.

3.5. Kupující si zvolí druh platidla, které nemůže následně změnit.

IV. Dodání a převzetí zboží

4.1. Osobní odběr zboží na pobočce prodávajícího může kupující nebo jím pověřená osoba převzít po zaplacení faktury či jiného dokladu o koupi zboží. Převzetí zboží na provozovně prodávajícího je zdarma. Zboží bude na provozovně prodávajícího k odběru po dobu 10 pracovních dní. Po této době bude objednávka stornována.

4.1. Prodávající dodá zboží na adresu uvedenou kupujícím na objednávce. Kupující je povinen zboží převzít. Kupující, který nepřevezme zboží je povinen prodávajícímu uhradit režijní náklady. Přibližný den dodání zboží kupujícímu bude stanoven v potvrzující objednávce e-mail číslo 2. V případě, že by doba dodání měla být prodloužena, vyhrazuje si prodávající právo kontaktovat kupujícího ohledně dalšího postupu.

4.2. Místem dodání je místo v České republice a Slovenské republice, které kupující uvedl v objednávce. V případě, že je zboží dodáváno prostřednictvím smluvního přepravce, než je prodávající, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem předání zboží smluvnímu přepravci. V případě, že zboží dopravuje kupujícímu prodávající, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží kupujícímu.

4.3. Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

4.4. Marným doručením není dotčeno právo prodávajícího požadovat a vymáhat náhradu škody, která mu v souvislosti s marným doručením vznikla. V případě požadavku kupujícího na opětovné doručení je prodávající oprávněn opětovně účtovat kupujícímu režijní cenu nákladů.

V. Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující souhlasí s tím, že od kupní smlouvy uzavřené na základě těchto OP je oprávněn odstoupit pouze tehdy, pokud prodávající nedodá objednané zboží ani do 7 pracovních dnů po stanovené lhůtě dodání.

VI. Reklamace a Odpovědnost za vady zboží

6.1. Kupující je povinen při příjemce zboží prohlédnout, zda nemá zjevné vady. Při zjištění vad je kupující povinen vady sepsat a společně s řidičem smluvního dopravce škodní protokol podepsat a zboží nepřevzít.

6.2. Oznámení vad Kupující učiní sepsání e-mailu je povinen ihned při přejímce oznámit prodávajícímu e-mailem nepřevzetí zboží, tzn. napsat číslo objednávky a vady popsat společně jak kupující, tak řidič smluvního dopravce podepsat. Reklamační formulář odeslat prodávajícímu, dodací list a zboží vrátit zpět řidiči dodavatele, který vrácení reklamovaného a existenci vad potvrdí svým podpisem. Za zjevné vady se považuje 1) scházející množství oproti dodacímu listu, 2) dodání jiného než objednaného zboží nebo 3) mechanické poškození zboží při přepravě. Ostatní vady je odběratel povinen reklamovat ihned po jejich zjištění a v záruční době zboží.

6.3. Oznámení vad odběratel učiní odesláním e-mailem písemné zprávy o vadách nejpozději do 7 dnů od dodání zboží, přičemž je při reklamaci povinen uvést jméno odběratele, druh reklamovaného zboží, množství reklamovaného zboží, důvod reklamace, datum dodání reklamovaného zboží a číslo objednávkového listu = dodacího listu (popř. faktury).

6.4. Je-li na dodaném zboží vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

6.5. Odběratel je povinen reklamované zboží řádně uskladnit.

6.6. O provedeném reklamačním řízení bude sepsán zápis s určením způsobu vyřízení reklamace.

6.7. Odběratel je povinen předat zboží k reklamaci čisté, kompletní a ve vhodném obalu, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží. Za poškození zboží při přepravě způsobené nevhodným obalem je odpovědný odběratel.

6.10. Dodavatel neodpovídá za vady zboží

a) pokud vadu zboží odběratel způsobil sám tím, že používal zboží v rozporu s návodem na jeho použití či skladování nebo obecně známými pravidly pro jeho použití či skladování, nebo jiným způsobem,

b) pokud odběratel před převzetím zboží o vadě zboží věděl, c) pokud reklamace odběratele odporuje povaze zboží,

d) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,

e) které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí doby životnosti zboží,

f) způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součásti.

6.11. Dodavatel vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace odběratelem a po konzultaci s odběratelem sdělí, jakým způsobem vyřídí reklamaci dle Obchodních podmínek.

6.12. Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má při vyřizování reklamace dodavatel právo volby mezi odstraněním vady a poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny.

6.13. Představuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy, je dodavatel oprávněn vyřídit reklamaci odběratele dle své volby jedním z následujících způsobů:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) odstranění vady opravou věci,

c) přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo

d) odstoupením od smlouvy a vrácením ceny zboží odběrateli po vrácení zboží odběratelem.

VII. Ochrana osobních informací a Vaše bezpečnost.

7.1. Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.

7.2. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa v souladu s ustanovením § 5 zákona o ochraně osobních údajů za účelem zpracování objednávky kupujícího. Kupující rovněž uděluje souhlas, aby tyto údaje byly v plném rozsahu zařazeny do marketingových databází prodávajícího a jeho spřízněných osob a využívány k marketingovým účelům, zejména k provádění průzkumů trhů a k zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb dodavatele a jeho spřízněných osob.

7.3. Kupující uděluje souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů dobrovolně na dobu 3 let od posledního nákupu nebo od provedení registrace, podle toho, která lhůta uplyne později.

7.4. Kupující má v souladu s § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, blokaci a likvidaci nesprávných údajů, je oprávněn požádat o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to bezplatně, má právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně na adrese sídla prodávajícího a dále má možnost požádat o nezasílání obchodních sdělení. V případě domnělého porušení svých práv má právo obrátit se na prodávajícího i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.5. Kupující souhlasí, že v případě využití služeb zákaznické telefonické linky, pokud ji prodávající zřídí, mohou být jeho hovory nahrávány za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

VIII. Dostupnost e-shop

8.1. Dodavatel není odpovědný za technické problémy spojené s dostupností a funkčností e-shopu. Nenese odpovědnost za vzniklou škodu v souvislosti s takovými problémy.

8.2. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do e-shopu webových stránek nebo v důsledku užití e-shopu v rozporu s jejím určením.

8.3. Dodavatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost e-shopu na dobu nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému i právo provoz e-shop kdykoli bez udání důvodu ukončit.

IX. Závěrečná ustanovení

Uvedené Obchodní podmínky a veškeré kupní smlouvy uzavřené za použití e-shopu se řídí právním řádem České republiky. Pro řešení případných sporů z takto uzavřených kupních smluv je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, případně Městský soud v Praze, v souvislosti na věcné příslušnosti daného sporu.

9.2. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Činnost dodavatele podléhá dále dozoru Státní příslušné správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

9.3. Dodavatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetové stránce e-shopu. Odběratel zasláním objednávky vždy vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek.

9.4. Je-li znění těchto Obchodních podmínek v rozporu se zněním Rámcové smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem (byla-li mezi stranami uzavřena), uplatní se pro práva a povinnosti stran při objednávání zboží z e-shopu přednostně znění těchto Obchodních podmínek, ustanovení § 1751 občanského zákoníku se tedy nepoužije.

9.5. V případě reklamace nebo případné úpravy termínu či způsobu dodání je namísto písemné komunikace postačující komunikace e-mailem, pokud oprávněná osoba druhé straně potvrdí ze své obvyklé e-mailové adresy příjem zprávy.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10.10. 2014.